.full-center .header-4 .fw-header .header-right { right: 0px !important; }

זכויות יוצרים

זכויות יוצרים, זכויות קניין

מותר לך להוריד, להציג או להדפיס מידע מתוך אתר Hairstetics Ltd‎ אך ורק למטרות שימוש אישי לא-מסחרי. חובה עליך לשמור ולשכפל כל הודעה בדבר זכויות יוצרים או הודעות אחרות בדבר זכויות קנייניות שמופיעות בכל מידע שתוריד או תדפיס.

עם זאת, אסור לך להפיץ, לשנות, לשדר, לעשות שימוש חוזר, לפרסם בשנית או להשתמש בתוכן שבאתר למטרות ציבוריות או מסחריות, לרבות המלל, התמונות, השמע והווידאו, מבלי לקבל לכך את אישורה של Hairstetics Ltd מראש ובכתב. עליך להניח כי כל דבר שאתה רואה או קורא באתר זה מוגן בזכויות יוצרים, אלא אם צוין אחרת, ואין להשתמש בו למעט בהתאם להוראות שבתנאי שימוש אלו, או שבעמוד הרלוונטי, מבלי לקבל את אישורה של Hairstetics Ltd מראש ובכתב.

פורטל Hairstetics Ltd‎ עשוי להכיל סימנים מסחריים, פטנטים, מידע קנייני, טכנולוגיות, מוצרים, תהליכים או זכויות קנייניות אחרות של Hairstetics Ltd‎ והחברות המסונפות לה. לא ניתן או מוקנה לך כל רישיון או זכות בכל סימן מסחרי, טכנולוגיה, מוצר, תהליך או בכל זכות קניינית אחרת כאמור השייכים ל- Hairstetics Ltd, לחברות המסונפות לה ו/או לצדדים אחרים.

סימנים מסחריים, שמות דומיין

הסימנים המסחריים הרשומים הם קנייניו הבלעדיים של בעליהם. אסור לך להשתמש בסימנים מסחריים, שמות או שמות דומיין הרשומים על שם Hairstetics Ltd למטרות מסחריות או כדי לפגוע במוניטין החברה.

פרסומים, חומר מוגש

כל תקשורת או חומר שתעביר לאתר בדואר אלקטרוני או באמצעי אחר, לרבות כל נתון, שאלה, תגובה והצעה נחשב וייחשב כלא-חסוי ולא-קנייני. כל דבר שתשלח לאתר או שתפרסם בו יהפוך לקניינה של Hairstetics Ltd‎ ועשוי לשמש לכל מטרה, לרבות, בין היתר, שכפול, גילוי, הוצאה לאור ופרסום.
Hairstetics Ltd‎ חופשית להשתמש בכל רעיון, מושג, ידע מעשי או טכניקה שכלולים בכל הודעה שתשלח/י לאתר לכל מטרה שהיא, לרבות, בין היתר, פיתוח, ייצור ושיווק מוצרים בעזרת המידע כאמור.
Hairstetics Ltd‎ אינה שומרת חומר הנשלח לאתר, ושומרת את הזכות שלא להגיב לפרסומי משתמשים (פוסטים).

קישורים, מסגורים (Framing)

מותרים אך ורק קישורים שמפנים לעמוד הבית. צירוף קישורים עמוקים (deep linking) אסור ללא קבלת אישורה של Hairstetics Ltd מראש ובכתב.
מסגור האתר באתרים אחרים אסור. in-line linking או כל צורה אחרת של שילוב חלקים של אתר זה באתרים של צדדים אחרים אסורים בהחלט.

אם יש לך שאלות, אנא אל תהסס לפנות אלינו